Meranie veličín a ovládanie dávkovacích čerpadiel

Dávkovacie čerpadlá dokážu pracovať spoľahlivo aj samé bez vonkajšieho zásahu, ale ideálne výsledky vieme dosiahnuť s prídavnými zariadeniami, ktoré ovládajú čerpadlá poľa iných vstupných veličín, ako je prietok, množstvo potrebnej (dávkovanej) látky v nosnom médiu (napr. dezinfekčného média vo vode), alebo podľa iných vlastností vody, ktoré vieme meniť  dávkovanou látkou …

Patria sem zariadenia, ako vodomery s vysielaním impulzov, ale hlavne procesné meracie prístroje špecifické na konkrétne médium, alebo kombinované, schopné spracovávať niekoľko veličín naraz a tým riadiť ďalšie zariadenia, v našom prípade dávkovacie čerpadlá, v procese .

Meranie a ovládanie, tiež môžeme nazvať meraním a reguláciou dávkovacích čerpadiel. Takýmto spôsobom vieme dosiahnuť najlepších výsledkov a kombináciu kvalitných komponentov aj vysokú spoľahlivosť.

Procesné meracie zariadenia

V mnohých prípadoch je potrebná kontrola dávkovania, sledovanie hodnoty dávkovania a neprerušovaný prenos nameraných hodnôt. Ďalšou požiadavkou je dobrá funkcia regulátora alebo kontrola funkcie dávkovacích jednotiek.

 

Ručné meracie prístroje

Do merania môžeme zaradiť aj ručné meracie prístroje, ktorými robíme kontrolu nastavenia, či už dávkovacích čerpadiel, alebo samostatných meracích zariadení. Tiež ich môžeme použiť na kalibrovanie procesných meracích zariadení.

 

 

Problematika úpravy vody, zabezpečenie jej čistoty a nezávadnosti sa stáva čoraz častejšie predmetom záujmu u nás aj v zahraničí. Legislatíva Európskej únie týkajúca sa tejto problematiky je zapracovaná do slovenských noriem a nariadení, kladie dôraz na presnosť a komplexnosť vykonávaných analýz pitnej a úžitkovej vody.

 

 

walchemNa riadenie dávkovacích čerpadiel IWAKI sú overené procesné regulátory WALCHEM, zo širokou škálou analytickej kontroly . V balíkoch sú k dispozícií pre rôzne aplikácie priemyselných vôd, odpadových vôd, na úpravu bazénovej a chladiacej vody …

kontrola vody Walchem